Contact

Adres

Kleiland 14a, 8271 RV, IJsselmuiden

Contact
Tel : (038) 376 62 10
Email : info@kuiken-acc.nl

KvK: 05067033

Openingstijden

maandag t/m vrijdag:
8.30 – 17:30
zaterdag en zondag: gesloten

Aangesloten bij:

Op verzoek kan ook buiten kantooruren afgesproken worden.

Neem hiervoor contact op met info@kuiken-acc.nl

Inleiding
Kuiken Accountancy staat voor kwaliteit. Dat dragen we graag uit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Waar gewerkt wordt, worden echter fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met Ilse Kuiken AA RB (mocht het haar functioneren betreffen, dan kunt u ook vragen naar Bert van ’t Veld).

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier kunt downloaden; u kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van de Ilse Kuiken AA RB ( is Ilse Kuiken AA RB zelf bij de kwestie betrokken, dan wordt u verzocht het formulier te zenden ter attentie van Bert van ’t Veld).

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: Mevrouw Kuiken (c.q. de heer van ’t Veld) zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal mevrouw Kuiken in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal zei ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u mevrouw Kuiken om een nadere toelichting of verdere informatie vragen.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Kuiken Accountancy

Hier kunt het klachtenformulier downloaden.

De algemene voorwaarden van KUIKEN ACCOUNTANCY gevestigd te IJsselmuiden zijn gedeponeerd onder depotnummer: 1939 van algemene-voorwaarden Kuiken acc IJsselmuiden de KvK in Den Haag.

Download hier de algemene voorwaarden

Het spreekt voor zich maar wij vermelden hier uitdrukkelijk dat persoonsgegevens van klanten beschikbaar worden gesteld aan belastingdienst, pensioenfondsen en banken (SEPA).

Kuiken Accountancy is verplicht haar klanten en werknemers in kennis te stellen van het feit dat zij persoonsgegevens van hen verwerken.
Kuiken Accountancy bewaart alle data op servers en in een archief die geen publieke toegang hebben. De private toegang is beveiligd met een loginnaam en een wachtwoord. Al onze medewerkers zijn gemachtigd en hebben toegang en zijn tot geheimhouding verplicht.
Toeleveranciers onderwerpen zich eveneens aan de wetgeving op dit gebied.
De gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld worden niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt in enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming zoals bijvoorbeeld profiling.
Onderdeel van deze leveringsvoorwaarden is de verwerkersovereenkomst die als bijlage hieronder integraal wordt opgenomen.

Maarten Evers is door Ilse Kuiken benoemt tot AVG-functionaris op 14 mei 2018.

Opgesteld door Maarten Evers

Hieronder kunt u de verwerkerovereenkomst van Kuiken Accountancy downloaden.

Klik hier voor het downloaden van de verwerkingsovereenkomst.

Scroll Up